Trusted by Ethereum Code Trading

Pravidlá súťaže: Vyhraj limitovaný merch

1. Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť Silvi Production s.r.o., so sídlom Bratislavská 87, 90201, Pezinok, SR, zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 98348/B, IČO: 45877289, DIČ: 2023124422 (ďalej len „organizátor“). Organizátor je vlastníkom značky LOVESTREAM Festival a jeho prislúchajúceho instagramového profilu a facebookového profilu

1.2 Predmetom týchto pravidiel súťaže je úprava právneho vzťahu medzi súťažiacim a organizátorom. Zapojením sa do súťaže prejavuje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1.3 Doba trvania súťaže je od 12.5.2023 do 22.5.2023 do 23:59 hod.

2. Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba, ktorá sa zapojí do súťaže na oficiálnom instagramovom profile a facebookovom profile festivalu a to v termíne od 12.5.2023 do 22.5.2023 do 23:59 hod. označí cez komentár pod súťažným príspevkom ďalšiu osobu a splní tak podmienku zapojenia sa do súťaže (ďalej len „Súťažiaci“).

2.2 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené po jej skončení na Instagramovom profile https://www.instagram.com/lovestreamfestival/ a facebookovom profile festivalu LOVESTREAM..

2.3 Celkovo budú spomedzi všetkých súťažiacich vybratí 3 výhercovia na instagramovom profile LOVESTREAM festivalu a 3 výhercovia na facebookovom profile LOVESTREAM festivalu. Každý výherca získa dve festivalové tričká s oficiálnym merchom festivalu LOVESTREAM.

3. Pravidlá súťaže

3.1 Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok komentár a označiť svojho priateľa, čím však nezvyšuje svoju šancu na získanie výhry. Každý súťažiaci bude do losovania výhercov zaradený iba raz, bez ohľadu na počet vložených komentárov.

3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

• zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom, • obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou, • obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe, • podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, • propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania, • ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých, • navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, • sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, • organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3.3 Výherca súťaže bude vylosovaný organizátorom spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

4. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 Každý z výhercov získa 2 festivalové tričká s oficiálnym merchom LOVESTREAM festivalu.

4.2 Organizátor vylosuje výhercu súťaže 22.5. 2023 do 23:59 hod. a následne ho bude kontaktovať prostredníctvom „Direct message“ správy na Instagrame, v ktorej vyzve výhercu, aby kontaktoval spätne Organizátora a zaslal kontaktné údaje pre doručenie výhry. Kontaktnými údajmi sa rozumie meno a priezvisko výhercu, e-mailová adresa, adresa bydliska a telefónne číslo.

4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

4.4 V prípade, že nie je možné sa s výhercom spojiť v priebehu 7 dní, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadá náhradnému výhercovi. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené.

4.5 Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom e-mailu, na ktorý budú výhercovi odoslané vstupenky.

5. Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.

5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor.

5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

6. Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

6.2 Organizátor uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

6.3 Organizátor poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojho instagramového profilu a facebook profilu.

6.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

7. Platnosť pravidiel

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 12.5.2023, t.j. odo dňa začiatku súťaže.

8. Ostatné ustanovania

8.1 Všetky dotazy, podnety, sťažnosti alebo pripomienky k súťaži môže byť zaslané iba na organizátora: info@lovestream.sk. 8.2 Organizátor prehlasuje, že instagram a  facebook súťaž nesponzoruje, nepropaguje a nemá voči súťažiacim žiadne záväzky.

V Pezinku, dňa 12.5.2023.