Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) sa vzťahujú na predaj a postup pri predaji vstupeniek a ich reklamáciu v súvislosti s podujatím organizovaným obchodnou spoločnosťou SILVI PRODUCTION, s. r. o., so sídlom Bratislavská 87 902 01 Pezinok, IČO: 45877289, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98348/B (ďalej aj ako „SILVI PRODUCTION“ alebo „organizátor“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi SILVI PRODUCTION, prípadne v mene SILVI PRODUCTION konajúcou inou osobou (ďalej aj ako „predávajúci“), v právnom postavení predávajúceho a fyzickou a/alebo právnickou osobou v právnom postavení kupujúceho, ktorej predmetom bude predaj vstupenky na podujatie predávajúcim za kúpnu cenu kupujúcemu.

 

Ďalšie kontaktné údaje organizátora dôležité pre kontakt s kupujúcim sú:

 

– E-mail: tickets@lovestream.sk, +421 902 536 314

 

 

Podujatia

 

Hlavným podujatím je spoločenská akcia kultúrneho charakteru: LOVESTREAM FESTIVAL v Bratislave, ktorej jednotlivé akcie (ak napr. koncerty, vystúpenia, prednášky, športové činnosti atď.) prestavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa organizátor zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

 

Vstupenka

 

Vstupenka na podujatie je ceninou s konkrétnymi povinnými náležitosťami ako sú miesto a čas konania podujatia, čiarový kód alebo QR kód, ktorá umožňuje jej držiteľovi vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená.

 

Kupujúci a majiteľ vstupenky

 

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o zakúpenie vstupeniek na podujatie a prostredníctvom e-shopu organizátora odoslala on-line objednávku vstupeniek.

 

Majiteľ vstupenky je fyzická osoba, ktorá sa vo vzťahu k organizátorovi preukáže zakúpenou vstupenkou na účely oprávnenej účasti na podujatí, za predpokladu predchádzajúceho uzatvorenia kúpnej zmluvy s predávajúcim a zaplatenia kúpnej ceny za vstupenku riadne a včas.

 

Ak je kupujúcim fyzická osoba, je považovaná za spotrebiteľa a na daný právny vzťah (kúpnu zmluvu) sa aplikujú okrem ustanovení týchto VOP aj príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúcim právnická osoba, na daný právny vzťah (kúpnu zmluvu) sa aplikujú okrem ustanovení týchto VOP aj príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť organizátorovi ani ich vymeniť za iné vstupenky, ani žiadať od organizátora za zakúpené vstupenky akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu, nie je možné ponúkať ich komerčne na ďalší predaj alebo svojvoľne vytlačiť ich duplikáty. V prípade straty, poškodenia alebo krádeže vstupenky organizátor nie je povinný kupujúcemu vystaviť náhradnú vstupenku.

 

Pri vstupe na podujatie sa každá vstupenka predkladá organizátorovi na kontrolu a organizátorom deaktivuje; vstupenku nebude možné následne opätovne použiť na vstup na podujatie. Organizátor umožní vstup na podujatie len na základe tej vstupenky, ktorá bude príslušným dekódovacím zariadením dekódovaná ako prvá v poradí a tak opakovane predložená vstupenka alebo kópia vstupenky nebude oprávňovať osobu, ktorá ju predloží, na vstup na podujatie.

 

Sfalšovaná vstupenka, duplicitná vstupenka, vstupenka bez QR kódu alebo čiarového kódu alebo inak poškodená vstupenka je neplatná a jej držiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený organizátorom vstup na podujatie. Každý majiteľ vstupenky je preto povinný vstupenku chrániť pred jej poškodením, znehodnotením, stratou alebo sfalšovaním.

 

(Pozn.: QR kód je dvojrozmerný kód skladajúci sa bielych a čiernych štvorcových modulov zložených do štvorcovej matice obsahujúci v sebe zakódovanú informáciu o vstupenke, ktorý je určený na rýchle dekódovanie pomocou na to určeného zariadenia. Po prvom overení platnosti vstupenky pomocou QR dekódovacieho zariadenia sa kód znefunkční a jeho ďalšie použitie na účely vstupu na podujatie nie je možné.

 

Čiarový kód je strojom čitateľné jedinečné označenie vstupenky skladajúce sa z hrubých a tenkých čiar oddelených medzerami. Po prvom overení platnosti vstupenky pomocou dekódovacieho zariadenia čiarového kódu sa kód znefunkční a jeho ďalšie použitie na účely vstupu na podujatie nie je možné.)

 

 

Nákup, predaj vstupeniek

 

Vstupenky na podujatie je možné kúpiť on-line, prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného organizátorom na internetovej stránke www.lovestream.sk .

 

Organizátor je povinný akceptovať objednávku vstupenky výlučne v prípade, ak objednávka obsahuje všetky organizátorom požadované údaje, najmä údaje o kupujúcom, predmete kúpy, kúpnej cene, spôsobe zaplatenia kúpnej ceny a údajov potrebných pre doručenie vstupenky.

 

Kupujúci odoslaním objednávky on-line potvrdzuje pravdivosť, správnosť a úplnosť tam uvádzaných údajov, akceptáciu kúpnej ceny objednaných vstupeniek ako aj všetkých ďalších podmienok kúpy z objednávky vyplývajúcich a/alebo s objednávkou súvisiacich, najmä súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami organizátora (vrátane súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov).

 

Odoslaním objednávky sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou a je považovaná za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle ust. § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „OZ“) s možnosťou odvolania tohto návrhu alebo jeho zrušenia len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení OZ . Jej akceptáciou organizátorom dôjde k prijatiu návrhu zmluvy a tým k uzatvoreniu kúpnej zmluvy (na diaľku) medzi organizátorom ako predávajúcim a v objednávke bližšie identifikovanou osobou (fyzickou, právnickou) ako kupujúcim a je tak záväzná aj pre organizátora.

 

Po akceptácii objednávky organizátorom nie je možné túto objednávku kupujúcim následne stornovať, meniť počet a/alebo kategóriu objednaných vstupeniek a/alebo termín podujatia.

 

Od kúpnej zmluvy nie je možné kupujúcim ako spotrebiteľom odstúpiť v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“ ), nakoľko predmetom tejto kúpnej zmluvy je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

 

Kúpna cena vstupeniek je uvedená na internetovej stránke organizátora uvedenej vyššie, a to vrátane údajov o dani z pridanej hodnoty.

 

Kúpna cena vstupeniek je konečná a zahŕňa aj príslušnú výšku dane z pridanej hodnoty v súlade s právnymi predpismi.

 

Úhrada kúpnej ceny vstupeniek kupujúcim je možná jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

– bezhotovostným prevodom platobnou kartou cez systém Global Payments.

 

Náklady na použitie komunikačných a platobných prostriedkov na diaľku znáša každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

 

Organizátor doručuje objednanú vstupenku kupujúcemu v termíne dodania uvedenom na svojej internetovej stránke, inak

 

– najneskôr do jedného dňa od potvrdenia objednávky organizátorom, ak sa vstupenka doručuje podľa požiadavky kupujúceho prostredníctvom e-mailu ako tzv. HOMEticket, na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v odoslanej objednávke, alebo

 

– ak je k dispozícii v ponuke aj štandardná papierová vstupenka tak do 5 dní potvrdenia objednávky, inak podľa kapacitných možností organizátora, ak ide o štandardnú papierovú vstupenku, doručením prostredníctvom poštového podniku alebo kuriérskou službou na adresu kupujúceho uvedenú v odoslanej objednávke.

 

Pri doručovaní vstupeniek poštou alebo kuriérskou službou je ku kúpnej cene vstupeniek pripočítaný poplatok za poštovú prepravu vo výške stanovenej predávajúcim, a to podľa spôsobu doručenia vstupenky zvoleného kupujúcim pri vyplnení objednávky.

 

Bezprostredne po doručení vstupenky je kupujúci povinný skontrolovať si správnosť údajov vstupenky a jej nezávadnosť, neskoršie reklamácie z tohto dôvodu nebudú organizátorom uznané.

 

Ak kupujúci požaduje okrem vstupenky aj vyhotovenie iného potvrdenia o kúpe vstupenky, je povinný požiadať organizátora o vyhotovenie takéhoto potvrdenia bezodkladne po odoslaní objednávky vstupenky, najneskôr však do sedem (14) dní od doručenia mu vstupenky.

 

Práva a povinnosti majiteľa vstupenky

 

Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť vstupenku na jednorázový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená, t. j. je oprávnený použiť vstupenku len k účelu, na ktorý je určená. Predložením vstupenky pri vstupe na podujatie majiteľ vstupenky prejavuje svoj súhlas s pokynmi organizátora na mieste podujatia a podmienkami, ktoré sa na tieto pokyny viažu a/alebo s nimi súvisia.

 

K obmedzeniu alebo zrušeniu služieb poskytovaných na podujatí a/alebo v súvislosti s podujatím môže dôjsť v dôsledku nepriaznivej poveternostnej situácie, zdravotného stavu účinkujúcich, technických problémov organizátora a jeho dodávateľov, bezpečnostných rizík ohrozujúcich návštevníkov podujatia a pod.

 

Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie organizátora resp. ním poverených osôb predložiť platný preukaz totožnosti prípadne preukaz ZŤP a vstupenku na podujatie.

 

Majiteľ vstupenky je povinný informovať sa o podujatí, jeho prípadných zmenách a zrušení minimálne na internetovej stránke organizátora prípadne sledovaním diania prostredníctvom verejnoprávnych médií a riadiť sa na podujatí všetkými organizačnými a bezpečnostnými pokynmi organizátora podujatia a dodržiavať všetky právne predpisy. V prípade porušenia organizačných a bezpečnostných pokynov organizátora majiteľom vstupenky, ako aj v prípade porušenia právnych predpisov majiteľom vstupenky si organizátor vyhradzuje právo vykázať majiteľa vstupenky bez nároku na akékoľvek protiplnenia z miesta konania podujatia prípadne obmedziť jeho pohyb na mieste podujatia. Nárok organizátora na náhradu škody voči majiteľovi vstupenky tým nie je dotknutý.

 

Majiteľ vstupenky dáva uzatvorením kúpnej zmluvy organizátorovi ako aj akýmkoľvek tretím osobám, bez nároku na akékoľvek protiplnenie, súhlas na zhotovenie, zverejnenie a rozširovanie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu) zhotovenej na podujatí alebo v súvislosti s ním, na umelecké účely, reklamné účely organizátora alebo partnerov podujatia a pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

 

Práva a povinnosti organizátora

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť rozsah podujatia ako aj zrušiť podujatie bez akéhokoľvek nároku majiteľov vstupeniek/kupujúcich voči organizátorovi na zľavu alebo na vrátenie kúpnej ceny vstupenky alebo náhradu akýchkoľvek výdavkov spojených s ich účasťou na podujatí (ako napr. ubytovanie, cestovné, strava a pod.), resp. nároku na náhradu škody vzniknutej z tohto dôvodu majiteľom vstupeniek/kupujúcim, a to najmä v prípade nepriaznivého počasia a/alebo hrozby teroristického útoku, nariadenia príslušných orgánov verejnej moci, resp. existencie iného rizika ohrozenia zdravia, životov alebo rozsiahlych materiálnych škôd na majetku tretích osôb.

 

Organizátor zverejní informáciu o zrušení podujatia alebo zmene rozsahu podujatia bezodkladne po tom, ako nastane skutočnosť a/alebo okolnosť, ktorá je dôvodom zrušenia podujatia.

 

Organizátor nezodpovedá kupujúcim/majiteľom vstupeniek za škody spôsobené v dôsledku alebo v súvislosti s omeškaním podujatia, zrušením (nekonaním sa) podujatia z dôvodov uvedených vyššie alebo inými zmenami týkajúcimi sa podujatia.

 

Organizátor nezodpovedá kupujúcim za nesprávne vytlačenie vstupeniek kupujúcimi, za nedoručenie vstupeniek prostredníctvom poštového podniku a/alebo kuriérskej služby v dôsledku zadania do objednávky nesprávnych a/alebo neúplných údajov potrebných pre doručenie zásielky, v dôsledku pochybenia poštovného podniku a/alebo kuriérskej služby alebo v dôsledku skutočnosti, že adresát je neznámy, resp. že sa nezdržuje na adrese doručenia v čase doručenia.

V prípade, ak bude festival zrušený kedykoľvek pred dňom jeho začiatku (min. 1 kalendárny deň pred otvorením vstupných brán), a to z akéhokoľvek dôvodu, bude držiteľovi vstupenky vrátená plná suma, za ktorú si vstupenku zakúpil okrem prípadu, ak sa držiteľ vstupenky rozhodne si túto ponechať a použiť ju v nasledujúcom ročníku. V prípade, ak by sa neuskutočnil ani nasledujúci ročník festivalu, tak bude držiteľovi vstupenky vrátená plná suma vstupenky.

 

Reklamácie, sťažnosti a podnety kupujúcich

 

V súvislosti s reklamáciami sú kupujúci/majitelia vstupeniek povinní postupovať v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, zákona o ochrane spotrebiteľa, prípadne iných relevantných právnych predpisov, najmä OZ a OBCHZ.

 

V prípade sťažností a podnetov je možné kontaktovať organizátora e-mailom na e-mailovú adresu: tickets@lovestream.sk alebo písomne na adresu: SILVI PRODUCTION, s. r. O. Bratislavská 87, 902 01 Pezinok.

 

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady

 

Predávajúci zodpovedá za vady v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä OZ, OBCHZ.

 

Ochrana osobných údajov

 

Kupujúci odoslaním objednávky vstupeniek on-line prostredníctvom e-shopu organizátora vyjadruje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“) svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v objednávke organizátoroviprípadne ním poverenou treťou osobou na účely vybavenia objednávky a splnenia povinností organizátora ako predávajúceho z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s kupujúcim, a to na dobu určitú, do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Organizátor po splnení účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho zabezpečí bezodkladnú likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou na adrese sídla organizátora.

 

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

 

V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie organizátorom alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na organizátora so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým organizátor vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že organizátor porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na organizátora so žiadosťou o nápravu. Ak organizátor na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk ). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Záverečné ustanovenia

 

Organizátor je oprávnený meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Organizátor je povinný zmenené všeobecné obchodné podmienky zverejniť vždy na svojej internetovej stránke www.lovestream.sk najneskôr ku dňu účinnosti ich zmeny.

 

Na právne vzťahy súvisiace s predajom vstupeniek na podujatie sa podporne vzťahujú príslušné právne predpisy, najmä zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, zákon o ochrane spotrebiteľ, OZ, OBCHZ.

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 21.11.2022.